Arbetspsykologiska tester

Rätt Rekrytering & HR har ett brett utbud av forskningsbaserade psykologiska test inom många områden. Testerna är utvecklade med högsta kvalitet i enlighet med riktlinjerna från Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP). Testerna granskas löpande för att säkerställa validitet och reliabilitet.

Vi arbetar med tester i många olika sammanhang och med många olika syften t ex vid:

 • Rekrytering och urval
 • Second opinion/personbedömning
 • Karriärutveckling, personlig utveckling, ledarutveckling
 • Coachning
 • Kompetenskartläggning
 • Utbildningsinsatser (ex. ledarskapsprogram)
 • Traineeprogram

Vi arbetar huvudsakligen med tester från Assessio som är Nordens ledande aktör inom området. Assessio har en lång historia av forskningsnära utveckling av arbetspsykologiska test. Deras verksamhet startades i Sverige 1954 av svenska Psykologförbundet.

Våra testlicenser:

Screeningtester
Screeningtester används med fördel tidigt I rekryteringsprocessen för att effektivisera processen. Dessa moderna och lättanvända test mäter bl a personlighet och begåvning. Det är webbaserade system som passar för alla branscher.

Screeningtester för urval:

 • PJP, Predicting Job Performance, kapacitets + personlighetstest, Assessio
 • MINT, Measuring Integrity, integritets/pålitlighetstest, Assessio
 • Service F, Test av servicegrad, Assessio

 

Kapacitetstest
Kapacitetstest ger värdefull information om en persons förmåga att lösa komplexa problem. Som urvalsmetod är kapacitetstest ett effektivt sätt att förutsäga framgång i arbete. Aktuell forskning visar att nyttan av testresultatet ökar med arbetsuppgifternas komplexitet. Företag och organisationer, som möter ökade utmaningar och högre oförutsägbarhet, bör säkerställa matchningen mellan personlig förmåga och krav på snabb komplex problemlösning.

Kapacitetstester för urval:

 • Matrigma, kapacitetstest, Assessio
 • Basiq, kapacitetstest, verbal, numerisk, spatsial förmåga, Assessio
 • Ravens Matriser, kapacitetstest, Assessio
 • BKT, bedömning kritiskt tänkande, Assessio

 

Personlighetsinventorium
Hogan Assessment System, HAS – hjälper oss se hela personligheten Professorerna Robert och Joyce Hogans ambition att förena personlighetsmätning med personlighetsforskning har resulterat i den välkonstruerade HAS-sviten som är avsedd för att förutsäga beteende och framgång i arbetsliv och karriär.

Personlighetsinventorium för urval och individ utveckling:

 • HPI, Hogans personlighets inventorium, Assessio
  Ger en objektiv bild av personligheten. Hur du hanterar relationer till andra, hur du fattar beslut, hur du tar in information och hur du agerar i olika sammanhang, har stor effekt på hur du fungerar i olika arbetssituationer och vilka förutsättningar du behöver för att bli framgångsrik. Vårt beteende beror på vår personlighet. Naturligtvis kan vi aktivt välja att göra annorlunda ibland, men vi har alla ett naturligt beteende-mönster som vi föredrar och som fungerar bäst för oss. Därför är personligheten en viktig fråga vid exempelvis rekrytering.
   
 • HDS, Hogans deskriptiva skalor, Assessio
  Under ideala förhållanden klarar de flesta av arbetslivets krav och får relationerna till sina medarbetare att fungera. Men vad händer när stress, osäkerhet och påfrestningar får den sociala masken att falla? För vissa påverkar detta arbetsprestationer mer negativt än för andra. Destruktiva beteendemönder undergräver lojaliteten, engagemang och tillit från kollegor, samarbetspartners och kunder. Med unika Hogans Deskriptiva Skalor (HDS) kan du redan i samband med rekryteringen kan ta reda på om det finns en  risk för att en person skall ”spåra ur” när det verkligen gäller. HDS används även i utvecklingsarbete för att ta reda på hur en persons beteende påverkar andra.
   
 • MVPI, Hogans motiv värderingar och preferenser inventorium, Assessio
  Genom att kartlagga en individs inre drivkrafter kan du enkelt se om individens drivkrafter matchar företagets värderingar.Forskning visar att människor trivs bäst när de arbetar i en miljö som överensstämmer med deras egna grundläggande värderingar. Alltför många ledare förlitar sig enbart på högre lön eller bonus och missar andra sätt att motivera sina anställda. Information om vad som motiverar människor är ett viktigt beslutsunderlag vid anställning. Det ger också ovärderlig information för organisationens ledare, som lättare kan ge medarbetarna förutsättningar att trivas och känna sig sporrade av arbetets utmaningar.Kartlägg hela organisationen med Motiv Värderingar Preferenser Inventorium (MVPI) för att analysera vilken kultur som kan byggas. Använd resultaten i sammansättningen av team och grupper, till exempel för att leda mot att skapa en enhetlig ledarkultur.
   
 • OPQ, Personlighetsformulär, SHL
  OPQ är ett personlighetsformulär för arbetslivet. Testet presenterar tre huvudområden: dina relationer, hur du förhåller dig till andra människor, ditt tankesätt och dina emotioner.
   

Karriärcoachning
 • Vägvisaren, Yrkesvägledning, Assessio
  Vägvisaren är ett lättanvänt och teoretiskt välgrundat material för karriärplanering och yrkesvägledning som bygger på John L Hollands RIASEC-modell. Materialet ger en bra bild av hur de egna intressena och förmågorna kan omsättas i ett klokt yrkesval.Vägvisaren kan användas både för individuell vägledning och i grupper.